Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Lovpålagte oppgaver for styret:

  • Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
  • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring
  • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon
  • Representere idrettslaget utad
  • Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester
  • Oppnevne en ansvarlig for barneidretten

Styret 2023-2024:

Leder: Eva Elisabeth Koht-Norbye
Nestleder: Stian Omholt
Sportslig leder: Marta Veim Andreassen
Sponsor og dugnadsleder: Lene Glørud Holmen
Kasserer: Ingvild Haugen Anderssen
Sekretær: Linda Johannessen
Medlemsansvarlig: Lars Vormeland Lilleng
Styremedlem: Kathe Bredesen Jacobsen
Varamedlem: Linda Vormeland Lilleng og Linn Jankila