Kontrollkomité

Alle organisasjonsledd som har engasjert registrert eller statsautorisert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer.

Kontrollkomiteen skal påse at:

  • idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
  • idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
  • idrettslaget har økonomisk kontroll internt
  • årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Medlemmer

Olaug Dvergsnes Eriksen
Per-Kristian Skaarer